Het GROTE GEHEEL

Enerzijds bestaat er een waarheid die werkzaam is omdat die voortkomt uit een geloven ( b.v. een religie, opvoeding, scholing), en anderzijds bestaat er een waarheid die geen geloven nodig heeft, omdat het een realiteit is, die gewoon wáár is; een overkoepelende Energie; een eindeloze en in alles aanwezige Energie.

Deze waarheid is benoembaar met: het “Grote Geheel; b.v. o.a. de kosmos, de zwaartekracht en de zon-energie.

Dit “grote geheel”, is en leeft in elk mens, en is daar benoembaar met het “Hoogste”-Bewustzijn. Het “HB”. Ter onderscheiding van het

Onderbewustzijn(OB) en het Bewustzijn (Ratio).

In de loop van haar bestaan heeft de mensheid deze overkoepelende intelligentie (HB), die in iedereen innerlijk aanwezig en werkzaam is, altijd naar buiten geprojecteerd en het alle mogelijke vormen toegedacht.

Essentieel daarvan is, dat aan elke toegedachte vorm, dwingende regels, wetten en normen zijn toegevoegd, die het leven van de mensen richting, macht en inhoud, zelfs bedoeling geven.

Meestal zijn aan het hoofd van deze vormen super mensen van het mannelijke geslacht gezet. Goden, Geesten, enz.

De eindeloze kracht die hierin gevangen ligt, kan dan gebruikt worden als eindeloze Macht over anderen, om daardoor zelf macht de verkrijgen.

Opvallend is ook dat elk geloofssysteem, elke religie,  het “alleen-recht-van-bestaan” claimt en anders gelovenden bekeerd of elimineert.

Hierdoor zijn culturen ontstaan, en zijn culturen vernietigd geworden.

Veel is hieruit voortgekomen ter verdieping en verbetering van het levensbegrip in onze tijd.

Ook opvallend is, dat wij enkel alleen in leven kunnen blijven door het feit, dat er voortdurend cellen in ons lichaam sterven, die vervangen worden door nieuwe cellen, die het program van de gestorven cellen overnemen.

Dit wil zeggen, dat de dood het leven in stand houdt, terwijl het ook het absolute Einde is van elke Levens-Vorm.

Zo is ook het licht alleen te zien in het donker, en dat het goede appelleert aan het kwade.    Een “paradox”.!!

Willen meerdere mensen met elkaar kunnen samen leven, dan moet men een door ieder erkende keuze maken t.o.v. de paradox en die keuze dan algemeen vrijwillig handhaven. Kiest met het “goede” dan heeft men het “kwade” nodig om het goede veilig te stellen. De hel is nodig om de hemel te kunnen be-“grijpen”. Paradox.

Door aan de eerder genoemde oneindige Energie: het HB een Vorm en daardoor een inhoud te geven, die met een dwingende kracht over dood en leven heerst, (in het christeljk geloof “God” genoemd), heeft de mens zich een wereld geschapen, waarin vrijheid gebonden is aan een moraal, ontstaan uit en door een door mensen ge-en-be-dacht program.

Het resultaat hiervan is dat de mens uiteindelijk steeds sterker is uitgegroeid boven de zoogdieren aard van het lichaam, waardoor echter het bestaan op deze planeet mogelijk is.

Voor het in stand houden van een gemeenschap, is “vrij”willige gebondenheid èn aanvaarding van normen, regels en wetten; kortom een moraal, een noodzakelijkheid.

Elke godsdienst biedt dit aan, met alle gevolgen van dien.

De vraag is nu of deze van buiten komende gebondenheid nog haar levenszin heeft.

Door de onstuimige ontwikkeling van de techniek, en vooral door die van de chips, is onze wetenschap in staat om het bewijsbare “Weten” enorm te vergroten. Vooral met betrekking tot het z.g. onzichtbare, is er veel meer duidelijkheid gekomen t.o.v. datgene wat “Leven” genoemd wordt. De tot nu toe overheersende vormen, normen en begrippen worden daardoor relatief en transparant.

Aan de andere kant is er door de enorme ontwikkeling van de techniek veel minder handwerk nodig om voedsel te verkrijgen. M.a.w. de westerse mens is verder van de natuur af geraakt.

Het is bewezen geworden dat de genoemde oneindige kracht, het HB, in elk mens aanwezig is en het leven ook wezenlijk beïnvloedt.

Een duidelijk positieve werking hiervan is het begrip “placebo”;  de werkzaamheid van een medicament dat echter niets anders is als kalk, zonder dat de gebruiker daar weet van heeft.

Het geloven van de mens (in dit geval aan het “medicijn”), geeft aan hoe deze innerlijke kracht werkzaam kan zijn. Dat wat men “toeval” noemt is niets anders als de werkzaamheid van deze innerlijke kracht.

In onze avondland cultuur nemen de kerk en de wetenschap een belangrijke plaats in. Geen wonder. Alleen al door het feit dat in de winter de aarde geen voedsel meer kan leveren, is de avondland mens gedwongen geweest om in de zomer het voedsel dat ter beschikking is, gedeeltelijk op te slaan, zodat het in de winter beschikbaar is.

De huidige techniek maakt dit onnodig, daar het transport systeem en de communicatie tussen de verschillende delen der aarde enorm is ontwikkeld en toegenomen. In- en export staan nu hoog genoteerd!

De grote afscheiding tussen de verschillende culturen is hierdoor ook duidelijk verminderd/veranderd.

Kijk b.v. naar de grote “import” van de “vluchtelingen nu!

Techniek evenals het bestuderen van de natuur hebben een bijzondere aandacht gekregen. De verandering van de zon-energie heeft het HB sterk geactiveerd in onze hersenen. Vooral reageert het water daar op.

De hersenen leven van bloed en functioneren door het water!

Geen enkele bekende aardse levensvorm is in staat om de aarde te verlaten en b.v. op de maan te lopen. Het is deze HB Energie IN de mens die dit echter mogelijk maakt.

Een andere, wat makkelijker benoeming van het HB is de “Ziel”.

Gezien de onbeperkte vrijheid van de oneindige Energie van het HB, in jouw “Zelf”, is het mogelijk om met Eigen verantwoording liefdevol om te gaan met de levensparadox. Eigen verantwoording nemen.

Deze gebondenheid moet vrijwillig tot stand komen en niet meer -zoals we eeuwen lang gewend zijn-, van buiten komen, of van “Boven“….. maar van “Binnen” uit.

This entry was posted in Bydragen. Bookmark the permalink.